Svet-Stranek.cz
Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)
Obec Merboltice a já

Historie obce:Boží mlýny melou.. .672 let od 1. písemné zmínky o Merbolticích (rok 1352)

Historie obce

Novodobá historie

Osamostatnění Merboltic

12.ledna 1990 vzniklo v obci Občanské fórum, které mělo 23 zakládajících členů. Jeho hlavním cílem bylo osamostatnění Merboltic, které několik posledních let spadaly pod střediskovou obec Verneřice společně s Valkeřicemi, Loučkami, Příbramí a Rychnovem.

8.10. 1990 byly registrovány kandidátní listiny pro volby do obecního zastupitelstva. V těchto dnech probíhají opravy na čp. 53, kde má být obecní úřad. Opravy provádí MNV Verneřice. Byla vyměněna okna a dveře a provedeny hrubé zednické práce na dvou místnostech pro budoucí úřadovnu obecního úřadu.

24.11.1990 proběhly volby do obecních zastupitelstev.
V Merbolticích byli zvoleni tito zastupitelé:
Jan Ledašil st., Petr Zavřel st.,Stanislav Šalda, Romana Šváchová, Miroslav Ulrich, Zdeněk Kýbl st., Jiří Nepraš. Administrativu úřadu obstará p. Anna Kýblová.
Na veřejné schůzi byl starostou zvolen p. Petr Zavřel, místostarostou p. Stanislav Šalda.


Informace z kroniky a různých historických dokladů

V roce 2002 oslavily Merboltice 650 let od první písemné zmínky o nich (obec nechala zhotovit upomínkové předměty k výročí, např trička) V roce 2012 je to už 660 let od písemné zmínky.. Protože už v roce 1352, ze kdy první písemná zmínka pochází, tu byl farní kostel, znamená to, že je naše vesnice o mnoho starší. Merboltice spadaly pod správu hradu Ostrý (Františkov nad Ploučnicí) a později, v 16. století přešly pod správu panství Konojedy.V pobělohorské době, v roce 1623, zde došlo k hlubokému úpadku, o čemž svědčí zánik fary. V Berní rule z roku 1624 se píše o 20 selských usedlostech v obci, o 7 chalupnících a 2 zahradnících. Koncem 17. a začátkem 18. století začali Merboltice osídlovat němečtí obyvatelé, kteří tady zavedli nový způsob obživy. Rozmáhají se tu různá řemesla a také hornická činnost, v okolí obce jsou dodnes patrné známky po těžbě hnědého uhlí a stříbra. O návratu k prosperitě svědčí obnovení kostela sv. Kateřiny v roce 1709, jehož okolí se stalo centrem obce.
Po druhé světové válce bylo odsunuto veškeré německé obyvatelstvo Merboltic (Mertendorf). V roce 1975 po vánocích - byl barbarským způsobem zlikvidován barokní kostel sv. Kateřiny* s přilehlým hřbitovem (byl odstřelen, sutiny byly nákladními Tatrami odvezeny za obec a hřbitov s parcelou kostela byly buldozérem srovnány se zemí). Dlouhá léta zde rostl jen plevel a náletové dřeviny. Jako zázrakem "přežila" středověká zvonice**, stojící v pravém spodním rohu původního hřbitova, nedaleko kostela. Namísto kostela se zvonice stala dominantou obce. I ona však byla zchátralá, její tři zvony*** byly ještě za války sejmuty a odvezeny neznámo kam. Zbyla po nich jen tři srdce.
Nesmím zapomenout na krásnou kamenou rozhlednu**** na Strážném vrchu, která stála pravděpodobně do roku 1963 (podle vzpomínek pamětníků).

Držitelé Merboltic:

1360 Jan z Konojed, vladyka
1451 Ctibor z Tloskova
1509 Albrecht z Pojetic (rod ze Saska)
1545 Vilém z Pojetic (syn)
1598 Albrecht z Pojetic
1623 zemský hejtman z Kladska Adam Gotfrýd, Berka z Dubé
1650 František Antoním Špork
1738 hrabě František Karel ze Sweerts-Sarcku
1804 Ludvík Sulzer z Fuldy
1813 Vincenz Wiedersperger z Wiederspergu
1819 Ignac Piller úštěcký lékárník ve veřejné dražbě
1882 Josef Mayer


*odkaz v hlavním menu: Středověká zvonice a kostel
**odkaz v hlavním menu:Středověká zvonice a kostel
***odkaz v hlavním menu: Středověká zvonice a kostel
****odkaz v hlavním menu: Rozhledna na Strážném vrchu
02.07.2011 Název obce Merboltice

Název obce Merboltice
První písemná zmínka o Merbolticích pochází z roku 1352, kde název obce zní "Merbotonis villa", v roce 1369 se název obce objevuje ve tvaru "Merboldi villa", v roce 1384 se o Merbolticích píše jako o "Merbordi villa" a v roce 1399 "Mervordi villa", dále se jméno obce zaznamenává jako "Merkonis villa, Merboticz, Merbotice, Merbortice, Dolejnije Merboticze, Mertensdorff, Mertendorf".
Starší tvar MERBOTICE - ves lidí Merbotových (Merbot - lokátor, který rozděloval a přiděloval půdu osídlencům, kteří naši obec zakládali). Jméno MERTENDORF se vyvinulo pravidelnými změnami z Merbotendorf - Merbotova ves. V tomto osobním jménu je v prvním členu "Meer" - moře a v druhém členu "Bote" - posel . Do druhého členu pronikalo "l" nebo "r", jako by tam bylo od původu "Bald" - smělý, silný, vzdorovitý, nebo "Bord" - štít, také "bort" loď.
Takhle krásně obdělané bylo okolí Merboltic v době, kdy tu žili Němci - viz foto. Dnes jsou tu jen louky.